βελτίωση κινητήρα diesel
l2

dot Υπηρεσίες συμμόρφωσης GDPR

dot Πληροφορική και νομική υποστήριξη αναφορικά με τη συμμόρφωση νομικών και φυσικών προσώπων με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

- Τι αποτελεί προσωπική πληροφορία και θεωρείται προσωπικό δεδομένο ?

- Προσωπική πληροφορία είναι εκείνη που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.
- Ως αναγνωρισμένο φυσικό πρόσωπο λογίζεται όποιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα με την αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, μια ταυτότητα, στοιχεία διαμονής, δικτυακό αναγνωριστικό, ή με την αναφορά σε ένα ή περισσότερους παράγοντες αναφερόμενους στη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

- Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό, όταν αυτές έχουν ανωνυμοποιηθεί ή ομαδοποιηθεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η χρήση τους με τρόπο που να έχει ως αποτέλεσμα τη ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, έστω και συνδυαστικά με άλλο τρόπο ή άλλη πληροφορία.

- O κανονισμός έχει στόχο τη προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, ενώ η μη συμμόρφωση συνεπάγεται σοβαρές ποινικές και οικονομικές ευθύνες για το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που θα κριθεί υπεύθυνο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ενδεχόμενη διαρροή. .

- Η συμμόρφωση προϋποθέτει τη σύνταξη νομιμοποιητικών εγγράφων και μια σειρά από παρεμβάσεις στη πληροφορική υποδομή της επιχείρησης.

- Σε συνεργασία με ειδικευμένους νομικούς αναλαμβάνουμε τη τεχνική και νομική συμμόρφωση της επιχείρησης σας σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!